หลักภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ วันที่ 24 กันยายน 2559

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : หลักภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 27 กันยายน 2559

“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (ติวแผนการสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ป.1 เทอม 2) ณ โรงเรียน เทศบาล 1

Read more

Professional Development for English Teacher the Rationale for Using Games วันที่ 20 สิงหาคม 2559

“หลักสูตร : Professional Development for English Teacher the Rationale for Using Games โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 8 สิงหาคม 2559

“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (นิเทศน์การสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด ) 8

Read more

ภาพมอบวุฒิบัตร เรียนเพลิน Learn Play with math วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

“หลักสูตร : เรียนเพลิน Learn Play with math โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 (

Read more

เรียนเพลิน Learn Play with math วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

“หลักสูตร : เรียนเพลิน Learn Play with math โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 (

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ 59 ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน เทศบาล 1 (ศรีเกิด ) จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

Read more

กิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้ในสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วันที่ 9 กรกฏาคม 2559

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้ในสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วันที่ 9 กรกฏาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุมชั้น4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม” From โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559. Posted

Read more

เรียนรู้ร้อยกรอง มองผ่านวรรณกรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2559

“หลักสูตร เรียนรู้ร้อยกรอง มองผ่านวรรณกรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (สังเกตุการสอน โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ) 16-17 มิถุนายน 2559” From โครงการที่ปรึกษา ทางวิชาการ ปีการศึกษา

Read more