โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 27 กันยายน 2559

“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (ติวแผนการสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ป.1 เทอม 2) ณ โรงเรียน เทศบาล 1

Read more

Professional Development for English Teacher the Rationale for Using Games วันที่ 20 สิงหาคม 2559

“หลักสูตร : Professional Development for English Teacher the Rationale for Using Games โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 8 สิงหาคม 2559

“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (นิเทศน์การสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด ) 8

Read more

ภาพมอบวุฒิบัตร เรียนเพลิน Learn Play with math วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

“หลักสูตร : เรียนเพลิน Learn Play with math โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 (

Read more

เรียนเพลิน Learn Play with math วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

“หลักสูตร : เรียนเพลิน Learn Play with math โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 (

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ 59 ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน เทศบาล 1 (ศรีเกิด ) จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

Read more

กิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้ในสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วันที่ 9 กรกฏาคม 2559

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร กิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้ในสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วันที่ 9 กรกฏาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุมชั้น4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม” From โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559. Posted

Read more

เรียนรู้ร้อยกรอง มองผ่านวรรณกรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2559

“หลักสูตร เรียนรู้ร้อยกรอง มองผ่านวรรณกรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559

“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (สังเกตุการสอน โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ) 16-17 มิถุนายน 2559” From โครงการที่ปรึกษา ทางวิชาการ ปีการศึกษา

Read more

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2559

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4

Read more