หลักสูตรอบรมประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น ครู อาจารย์ในวงการศึกษาควรเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมสร้างทักษะ เนื้อหา ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่ครู อาจารย์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนในประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศต่างๆในอาเซียนและในโลกได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  เพื่อให้ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. มีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอน

เป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. ครู อาจารย์ ที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระเรียนรู้นั้นๆ
3. จำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ 30 – 80 คน (ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด)

ระยะเวลาการอบรม และสถานที่อบรม
หลักสูตรละ 1-2 วัน  เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ ห้องอบรม  สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารดาวน์โหลด
1. หนังสือนำส่ง
1.1 หนังสือนำส่ง สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน (PDF)
1.2 หนังสือนำส่ง สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PDF)
2. โครงการอบรม (PDF)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
โทร.084-438-4947 (ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
Email: kusol.academic@gmail.com

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม คลิก

** หลักสูตร “เรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9” ยกเลิกการอบรม เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจด่วน **

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนมิถุนายน 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว)

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนกรกฎาคม 2560

 ** หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา”
วันที่ 5-6 สิงหาคม2560 ยกเลิกการอบรม
เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจด่วน **

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนสิงหาคม 2560