หลักสูตรอบรมประจำเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2560


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประจำเดือนกันยายน และพฤศจิกายน 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น ครู อาจารย์ในวงการศึกษาควรเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมสร้างทักษะ เนื้อหา ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่ครู อาจารย์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนในประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศต่างๆในอาเซียนและในโลกได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  เพื่อให้ครู อาจารย์ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. มีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอน และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. ครู อาจารย์ ที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระเรียนรู้นั้นๆ
3. จำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ 30 – 80 คน (ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด)

ระยะเวลาการอบรม และสถานที่อบรม
หลักสูตรละ 1-2 วัน  เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ ห้องอบรม  สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้และเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น
4. สามารถนำเทคนิค วิธีการต่างๆที่ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนให้ได้รับความรู้ มากยิ่งขึ้น

การประเมินผล
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม จะต้องมีเวลาในการเข้ารับการอบรม 100%

เอกสารดาวน์โหลด
1. หนังสือนำส่ง
1.1 หนังสือนำส่ง สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
1.2 หนังสือนำส่ง สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. โครงการอบรม (PDF)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-642-6060 ต่อ 2016 โทรสาร : 02-248-2017
โทรศัพท์มือถือ : 084-438-4947 (ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
Email: info@sakdibhornssup.org

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม คลิก

หลักสูตรอบรมประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่อบรม หลักสูตร/วิทยากร จำนวนวัน
2-3 ก.ย. 2560 การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
2 วัน
เสาร์ 2 ก.ย. 2560 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
1 วัน
เสาร์ 2 ก.ย. 2560 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
1 วัน
เสาร์ 2 ก.ย. 2560 STEM:สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
1 วัน
อาทิตย์ 3 ก.ย. 2560 การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
1 วัน
อาทิตย์ 3 ก.ย. 2560 สื่อและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
1 วัน
อาทิตย์ 3 ก.ย. 2560 STEM:สนุกกับผ้ามัดย้อม (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
1 วัน
9-10 ก.ย. 2560 การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
2 วัน
9-10 ก.ย. 2560 ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
2 วัน
เสาร์ 9 ก.ย. 2560 การประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
1 วัน
เสาร์ 9 ก.ย. 2560 การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
1 วัน
อาทิตย์ 10 ก.ย. 2560 กลวิธีการสอนหลักภาษาตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างทักษะและกระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
1 วัน
อาทิตย์ 10 ก.ย. 2560 Learning English by doing
วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง
1 วัน
16-17 ก.ย. 2560 การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
2 วัน
เสาร์ 16 ก.ย. 2560 การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
1 วัน
เสาร์ 16 ก.ย. 2560 เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าจอ (สำหรับครูคณิต คอมฯ ศิลปะ หรือครูที่สนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมมาก่อน)
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
1 วัน
เสาร์ 16 ก.ย. 2560 เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Digital Tools for Project Based Learning)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
1 วัน
อาทิตย์ 17 ก.ย. 2560 กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
1 วัน
อาทิตย์ 17 ก.ย. 2560 ศิลปะการตั้งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
1 วัน
อาทิตย์ 17 ก.ย. 2560 ความสำคัญของภาษาห้องเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ:เสริมการฟังและพูดของนักเรียนและครู (The Importance of Classroom Expressions in English : Enhancing Listening and Speaking
among Students and Teacher)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
1 วัน
23-24 ก.ย. 2560 ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
2 วัน
23-24 ก.ย. 2560 การสอนภาษาไทยโดยการใช้การสื่อสารสองทาง
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
2 วัน
23-24 ก.ย. 2560 สนุกกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
2 วัน
เสาร์ 23 ก.ย. 2560 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
1 วัน
อาทิตย์ 24 ก.ย. 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
1 วัน
เสาร์ 30 ก.ย. 2560 การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์(ระดับประถมศึกษา) ตามตัวชี้วัด
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
1 วัน
เสาร์ 30 ก.ย. 2560 สอนภาษาอังกฤษให้เพลิดเพลิน (1)
วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี
1 วัน
เสาร์ 30 ก.ย. 2560 เข้าใจธรรมชาติเด็กปฐมวัยผ่านการสังเกต
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
1 วัน
เสาร์ 30 ก.ย. 2560 สื่อวิทย์ คิดสร้างสรรค์
วิทยากร : อ.ศศิวิมล รอบคอบ
1 วัน

** หลักสูตร “สอนภาษาอังกฤษให้เพลิดเพลิน (1)”
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ยกเลิกการอบรม
เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจด่วน **

หลักสูตรอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่อบรม หลักสูตร/วิทยากร จำนวนวัน
เสาร์ 4 พ.ย. 2560 การสร้างแบบฝึกวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
1 วัน
อาทิตย์ 5 พ.ย. 2560 ช่วยครูคิดเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์
1 วัน
4-5 พ.ย. 2560 การเป็นครูในยุค Thailand 4.0
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
2 วัน
4-5 พ.ย. 2560 การใช้และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอ้งกฤษ
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
2 วัน
4-5 พ.ย. 2560 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
2 วัน
เสาร์ 11 พ.ย. 2560 กลยุทธ์พิชิต O-NET ป.6 (ครูคณิตศาสตร์ป.4-ป.6)
วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ
1 วัน
เสาร์ 11 พ.ย. 2560 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น(Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T) เพื่อการเรียนการสอน
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
1 วัน
อาทิตย์ 12 พ.ย. 2560 การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
1 วัน
อาทิตย์ 12 พ.ย. 2560 กิจกรรมสนุกคิด สร้างนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (The maker challenges)
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
1 วัน
11-12 พ.ย. 2560 มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น)
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
2 วัน
11-12 พ.ย. 2560 ทักษะ 7C กับ PLC พัฒนาครูสร้างนวัตกรรมผ่านการวิจัย
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
2 วัน
เสาร์ 18 พ.ย. 2560 ศาสตร์การสอน
วิทยากร : รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
1 วัน
เสาร์ 18 พ.ย. 2560 Using Fun File Folder Games in the Language Classroom
วิทยากร : อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล
1 วัน
อาทิตย์ 19 พ.ย. 2560 นิทานและละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
1 วัน
อาทิตย์ 19 พ.ย. 2560 เทคนิคการสอนสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
1 วัน
18-19 พ.ย. 2560 การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
2 วัน
18-19 พ.ย. 2560 รวมมิตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตราและคณะ
2 วัน
เสาร์ 25 พ.ย. 2560 การสร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
1 วัน
เสาร์ 25 พ.ย. 2560 สอนภาษาอังกฤษให้เพลิดเพลิน (2)
วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี
1 วัน
เสาร์ 25 พ.ย. 2560 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร สำหรับครูประถม
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
1 วัน
อาทิตย์ 26 พ.ย. 2560 กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
1 วัน
อาทิตย์ 26 พ.ย. 2560 การสอนเขียน : กิจกรรมกึ่งเกมสำหรับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ Teaching Writing Game -Like Activities for Teaching Writing in English
วิทยากร : ดร. นิสัย แก้วแสนไชย
1 วัน
อาทิตย์ 26 พ.ย. 2560 เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนายั่งยืน
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
1 วัน
25-26 พ.ย. 2560 จากศาสตร์สู่ศิลป์ของการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสู่ผู้เรียน
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
2 วัน

** หลักสูตร “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร   (Q.U.E.S.T.)  เพื่อการเรียนการสอน”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ยกเลิกการอบรม
เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจด่วนไปต่างประเทศ **