ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 14 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

1

หลักสูตร : สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม

วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี , ผศ.กรุณา นาผล และ อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช   

ห้อง : 405

2

หลักสูตร :  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21

วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ห้อง : 406