มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย วันที่ 29-30 เมษายน 2560


“หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น)
วิทยากร: รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
วันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/06/2017 (53 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2