การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560


“หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560”

From หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/16/2017 (64 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2