ดาวน์โหลด e-Handout สำหรับอบรมในวันที่ 8-9 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด e-Handout คู่มือประกอบการอบรม

สำหรับอบรมในวันที่ 8-9 กันยายน 2561

#หลักสูตรการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก
(Teaching Reading to Young Learners of English)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1j-PmOts0kIWpXLWYAlV5ya-30WfV7VAs/view?usp=sharing

#หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องจำนวน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1PzEklbBJ7LwBtqbHnDoXd47m9cE59Ebf/view?usp=sharing

#หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษา
วิทยากร : ดร.รัชฎา ทับเทศ และคณะ
ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1VzziWC32UIjisHnBG8ChicCYJvGMlIEW/view?usp=sharing