วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น ครู อาจารย์ในวงการศึกษาควรเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมสร้างทักษะ เนื้อหา ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่ครู อาจารย์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนในประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศต่างๆในอาเซียนและในโลกได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  เพื่อให้ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. มีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอน

เป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. ครู อาจารย์ ที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระเรียนรู้นั้นๆ
3. จำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ 30 – 80 คน (ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด)

ระยะเวลาการอบรม และสถานที่อบรม
หลักสูตรละ 1-2 วัน  เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ ห้องอบรม  สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้และเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆ ในการสอน
4. สามารถนำเทคนิค วิธีการต่างๆที่ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น

การประเมินผล
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม จะต้องมีเวลาในการเข้ารับการอบรม 100%