PLC : โรงเรียนวัดกระจับพินิจ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ภาพจากกิจกรรม

ปฏิรูปการเรียนรู้วิชาชีพ

(Professional Learning Community: PLC)

ฝึกกิจกรรมและให้คำปรึกษา

โดยทีมวิทยากร

1. รศ. ลัดดา  ภู่เกียรติ

2. ครูสาทินี  คลังนิล

3. ครูกษิรปัทม์  ปานทอง

4. นายภัทรพล  ลาภเกียรติพร

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

สถานที่ โรงเรียนกระจับพินิจ