PLC โรงเรียนวัดกระจับพินิจ วันที่ 29 ส.ค.61

ภาพจากกิจกรรม

ปฏิรูปการเรียนรู้วิชาชีพ

(Professional Learning Community: PLC)

ฝึกกิจกรรมและให้คำปรึกษา

โดยทีมวิทยากร

1. รศ ลัดดาภู่เกียรติ

2. ครูสาทินีคลังนิล 3. ครูกษิรปัทม์ปานทอง

4. นายภัทรพลลาภเกียรติพร

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

สถานที่ที่โรงเรียนกระจุกพินิจ