PLC : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วันที่ 8 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community : PLC)
กิจกรรม Coaching and Mentoring
 
โดยทีมวิทยากร
1. รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา
2. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ
3. ครูธัญยธรณ์ ศรีสุระโชติปรีชา
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
สถานที่ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์