PLC : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วันที่ 8 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

(Professional Learning Community : PLC)

กิจกรรม Coaching and Mentoring

 

โดยทีมวิทยากร

1. รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา

2. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ

3. ครูธัญยธรณ์ ศรีสุระโชติปรีชา

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

สถานที่ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์