ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ 2 วิธีการ ได้แก่ สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครโดยการส่งใบสมัคร

 

สนใจสมัครเข้ารับการอบรม  คลิกที่นี่

หมายเหตุ :
1. หากจำนวนผู้สมัครจริงเกินจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดไว้ ทางมูลนิธิฯ จะสำรองชื่อของท่านตามลำดับก่อนหลังจากการส่งสมัครที่ได้รับอนุมัติของท่านมายังมูลนิธิฯ โดยทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์การจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่านต่อสถานศึกษาต่อหลักสูตรการอบรม
2. การยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมหรือการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรม ต้องมีการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วันทำการ หรือในวันที่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ โทรกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์การอบรม ทั้งนี้ การยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมจะต้องดำเนินให้เสร็จสิ้นก่อนการประกาศรายชื่อที่ www.kusol.org และการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมจะต้องทำหนังสือทางราชการโดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้มีอำนาจลงนามแทน) จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมแทนและได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
** การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมจะไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์หรือวันที่มีการอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ **
3. การตรวจสอบรายชื่อบนเว็บไซต์ หากท่านตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อของท่าน ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ก่อนวันอบรม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัครอีกครั้ง เนื่องจากจะมีผลต่อการรับวุฒิบัตรเมื่อท่านอบรมเสร็จสิ้น
** กรณีที่ท่านเข้ามาอบรมแล้วไม่พบรายชื่อในการลงทะเบียน ท่านจะต้องแสดงหลักฐานการสมัครที่ได้รับอนุมัติ เพื่อยืนยันการเข้าอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ หากท่านไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ ทางมูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม **
4. ทางมูลนิธิฯ จะไม่รับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีการสมัครมาก่อนการอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก