ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนเข้าอบรม

Register-Flow-satitchula

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสมัครมีดังนี้
1) จากจดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมูลนิธิฯ ที่ส่งไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์

Download-Register-form

 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาเพิ่มเพื่อน Line@ Foss Sakdihornssup เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และสาระที่น่าสนใจอื่นๆ

2) จากการสมัครทางออนไลน์

Online-Register

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัคร สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

1) กรอกรายละเอียดของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มใบสมัครที่ท่านได้จากโรงเรียน หรือจากการดาวน์โหลดที่ www.kusol.org/satitchula/

2) กรอกรายละเอียดของผู้สมัครลงในระบบออนไลน์ (แนะนำ) ได้ที่ www.kusol.org/satitchula/**

**เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีเมล์ที่แจ้งไว้ในระบบออนไลน์ **

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีเมล์ที่แจ้งไว้ในระบบออนไลน์ แล้วสั่งพิมพ์ไฟล์ใบสมัครที่แนบไปในอีเมล์ หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง ขอให้แจ้งมาทางอีเมล์ info@sakdibhornssup.org**

ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นชื่ออนุมัติ

ขั้นตอนที่ 4  ส่งเอกสารมายังมูลนิธิฯ

Email : info@sakdibhornssup.org

Fax : 02-248-2017

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.063-212-2724 ,084-438-4947

ขั้นตอนที่ 5  รอการประสานกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 6  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการอบรม ได้ที่ www.kusol.org/satitchula/ และ Facebook มูลนิธิฯ

ขั้นตอนที่ 7  ผู้สมัครที่มีรายชื่อในการอบรม ต้องติดต่อกลับมายังมูลนิธิฯ ก่อนการอบรม ภายใน 10 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม หากท่านไม่ติดต่อกลับ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม

 

หมายเหตุ :

1. มูลนิธิฯขอจำกัดสิทธิ์ในการสมัครโรงเรียนละ 1 ท่านต่อ 1 หลักสูตรเท่านั้น

2. ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม ต้องติดต่อกลับมายังมูลนิธิฯทาง email หรือ โทรศัพท์ก่อนการอบรม ภายใน 10 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับอบรม หากท่านไม่ติดต่อกลับถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม

3. ท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว และ มีรายชื่อประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์มูลนิธิฯแล้ว แต่ ท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ หรือ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรม ท่านต้องแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ ทราบล่วงหน้า ก่อนการอบรมภายใน 5 วันทำการ มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป

** การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าอบรมจะไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์หรือวันที่มีการอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ **

** กรณีที่ท่านเข้ามาอบรมแล้วไม่พบรายชื่อในการลงทะเบียน ท่านจะต้องแสดงหลักฐานการสมัครที่ได้รับอนุมัติ
เพื่อยืนยันการเข้าอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ หากท่านไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ ทางมูลนิธิฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม **

4. ทางมูลนิธิฯ ขออนุญาตไม่รับสมัครผู้ที่ต้องการอบรมหน้างานและขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ไม่มีรายชื่อที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์

** ท่านสามารถตรวจสอบตารางหลักสูตรการอบรมและการลงทะเบียนของท่านได้ที่  www.kusol.org/satitchula และ facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์