ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรภาษาไทย “อ่านให้รู้ ดูให้เป็น”ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ในสังกัดกทม.

เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรภาษาไทย

“อ่านให้รู้ ดูให้เป็น” 

ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

**คณาจารย์ควรตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

เพื่อความสะดวกต่อการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์