รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : เทคนิคการสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วันที่ 19 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา

จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : เทคนิคการสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

วันที่ 19 มีนาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.)

สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารห้องเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว ธนพร โอภาสสัจจะกุล
2 นางสาว อมรรัตน์ พาระแพน
3 นาง พัดชา ศรีแสง
4 นาง ชุลีพร อ้วนเจริญ
5 นางสาว สุภาวรรณ คล้ายสุวรรณ
6 นางสาว ทัศรินทร์ มหาพราหมณ์
7 นางสาว อรพินทร์ วงศรีปราการ
8 นางสาว ทิฆัมพร บุญวัง
9 นาย ธีรวัจน์ สามกษัตริย์
10 นาง นิรมล ตั้งธรรมากร
11 นาง อังคนางค์ ปรึกษาตน
12 นางสาว รักชนก ยอดศรีทองคำ
13 นาง พรรณี ทรัพย์เอี่ยม
14 นางสาว พุทธิพร ศรีประไพ
15 นางสาว กันยารัตน์ ทิวจันทึก
16 นางสาว จิรัฐา สิงห์คาร
17 นาง เสาร์แก้ว จีนบุญมี
18 นางสาว วิไลวรรณ์ อ่อนบาง
19 นางสาว อมรา บุญสิริ
20 นางสาว ลัดดา พิบูลรัตนากุล
21 นางสาว คำกอง พงษ์ชาติ
22 นางสาว นฤมล บุญชัยโย
23 นางสาว ประเทือง นนทมิตร
24 นางสาว จิรภัทร์ กาญจนครุฑ
25 นางสาว กัลยาณี ธรรมปิยะ
26 นางสาว ทับทิม มั่งคั่ง
27 นางสาว ศศิประภา หมัดยุโส๊บ
28 นาง บงกช สุทธิโกเศศ
29 นาง อัมพาพัชร์ เขมกัญญภัสสร์
30 นางสาว เพลิน เงินแจ่ม
31 นางสาว กนกวนัช ราชนานนท์
32 นาง วันเพ็ญ แสงสว่าง
33 นางสาว สุวรรณา โกตุเคน
34 นางสาว พัชรพร ศรีสัมฤทธิ์
35 นางสาว อนงค์ รักยิ่งงาม
36 นางสาว พิมพาวรรณ สายธนู
37 นางสาว วิลาสินี อุสาหะการี
38 นาง กชนัช อ่อนชู
39 นาง ชุติมา โคตรสาขา
40 นางสาว ภัทรชนก เอกกีรติ
41 นางสาว วรัทยา นากระโทก
42 นางสาว ภาณุลักษณ์ สายทอง
43 นางสาว จารุนันท์ พงษ์ศิริพัฒน์
44 นางสาว สุภาวัน ตันบุญเจริญ
45 นางสาว สุวิมล ฤกษ์อนันต์
46 นาง นริชา เทราว์น
47 นางสาว จรัญญา อินทปัต
48 นางสาว สุรดา ประดิษฐ์แจ้ง
49 นางสาว รัตนา สิทธารถ
50 นางสาว ปาลิตา พงษ์ประเสริฐ