รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : คัดเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมปลาย วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559

จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : คัดเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมปลาย

วันที่?วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.)

สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม

ลำดับ คำนำหน้า
ชื่อ สกุล
1 นางสาว ปรัศนีย์ ผลนา
2 นาง ภาณุมาศ วงศ์คำจันทร์
3 นางสาว ลักษิกา เมยประโคน
4 นางสาว วิไล ศุภเลิศ
5 นางสาว สมควร พรอยู่ศรี
6 นางสาว สมบัติ ธิติมงคล
7 นาง ขมาพร แสงครุฑ
8 นาย อดิวัฒน์ เรือนรื่น
9 นาง มลัยภรณ์ อินทร์ฉาย
10 นาย สมประสงค์ รักชาติ
11 นาง เรณู ศรีสุวรรณ
12 นาง นิตยา กลิ่นรอด
13 นางสาว พยงค์ อินทร์กล่ำ
14 นางสาว คุรุรัตน์ ปุรบุญ
15 นาย สัญชัย ทะนันไชย
16 นางสาว สุจิต พูลอิทธินันท์
17 นางสาว กรรณิการ์ กำเลิศกล้า
18 นาย พนมกร เมืองดู่
19 นางสาว ชุลีพร นิโรรัมย์
20 นางสาว พิณกาน ภัทเศรษฐ์
21 นางสาว กนกวดี ชาติไทย
22 นางสาว ธิดา ศรีติราช
23 นางสาว ภัสภรณ์ เรืองวงษ์
24 นาง พาณี ศรีติราช
25 นางสาว ฐิตารีย์ ยุพา
26 นางสาว อัญชลี นามวิเศษ
27 นางสาว รุ่งอรุณ บุญพยุง
28 นางสาว ศุภลักษณ์ ไมตรี
29 นางสาว ประภา ยถาโรจนพันธ์
30 นาง ขวัญใจ นนทา
31 นาง จำเรียง บุตรสิงห์
32 นาง ธัญลักษณ์ โชติธรรม
33 นางสาว นิสารัตน์ นิยม