รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559

จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development

วันที่?วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.)

สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน ลำดับ
นาง วิลาวัลย์ วิจารณ์ กุหลาบวิทยา 1
นาย ไชยเชษฐ์ เพ็ชรแอง ขจรโรจน์วิทยา 2
นาย ทัศนัย เบ้ารักษา จำนงค์วิทยา 3
นางสาว ไปรยา วงศ์อุรประเสริฐ จิระศาสตร์วิทยา 4
นาง พยงค์ ธนบัตร เซนโยเซฟ บางนา 5
นางสาว เมธาวี เชื้อผู้ดี ท่าอิฐศึกษา 6
นางสาว วิมลมาศ โพธิ์ใหญ่ นฤมลทินธนบุรี 7
นางสาว ศุภลักษณ์ ตั้วแฮ นาหลวง 8
นางสาว นริสรา ทวีโคตร นิคมสงเคราะห์ 2 9
นางสาว จินต์นิภา วรรณจาโร บ้านเด็กรามอินทรา 10
นาง อรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย บ้านร่องสะอาด 11
นาง วชิราภรณ์ บุปผาชาติ บ้านหนองเค็ม 12
นางสาว วรรษมล เหล่าลิ้ม บูรณะศึกษา 13
นางสาว พลอยไพลิน คงผึ้ง บูรณะศึกษา 14
ว่าที่ร.ต.หญิง ณรษา ทองโพธิ์แก้ว ผะดุงศิษย์พิทยา 15
นางสาว สุมาลี ผ่องสุขใจ เฟื่องฟ้าวิทยา 16
นางสาว สุพรรณี วงษ์ชาลี มารีย์พิทักษ์พังโคน 17
นาง ขนิษดา เลดลี่ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 18
นาง จันติรา กุสดิษฐ วัดหนัง 19
นาง กษิรา อุดมมาลัย วาสุเทวี 20
นาง เมธาวี ยวงยิ้ม วาสุเทวี 21
นาย ประณต ถนอมทรัพย์ สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 22
นางสาว สุวรรณี ธาตุจันทร์ แสงวิทยา 23
นางสาว สุวรรณี ธาตุจันทร์ แสงวิทยา 24
นางสาว กนกวรรณ สุวรรณเพ็ญ แสงวิทยา 25
นางสาว มณฑิชา วิริยะ แสงวิทยา 26
นางสาว สุรางค์ ฤทธิ์เดช แสงวิทยา 27
นาย สมนึก ทรงศิริ อัลกุรรอว์วิทยา (ประเวศ) 28
นางสาว ฐิติรัตน์ สุขบุญรัตน์ อำนวยวิทย์ 29
นางสาว ชุลีพร ยอดใสย์ เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 30