สกู๊ปพิเศษ และ ภาพบรรยากาศ อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัด ภูเก็ต ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สกู๊ปพิเศษ และ ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิดจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2561

สนับสนุนโครงการโดย มูลนิธิ อุดมพรสมศักดิ์ (เซี่ยงใช่ศักดิ์พรทรัพย์