สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตอน 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” 14-7-18

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้
ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน”

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม