สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์” 21-7-18

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้
ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์”

วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม