สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” วันเสาร์ที่ 4-8-18

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้
ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย”

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม