โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
สุขศึกษาและพลศึกษา “การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ”

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์