โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)

เฉลิมฉลอง 60 ปีของการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

จัดโดย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 


1.หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิง ในด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาวิชาการที่เป็นองค์กรความรู้ใหม่ทางศาสตร์การศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพของนักเรียน นิสิต และครูประจำการให้มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน มีหลักการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรมสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำรงรักษามาตรฐานการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สาธิตการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ให้บริการศาสตร์ทางการศึกษาแก่สังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี ของการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการให้กับครูทั่วประเทศ   เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย   ภายใต้แนวคิดที่ว่า  การพัฒนาครูจะมีผลไปถึงเด็ก   เพราะครูที่มีแนวคิดที่ถูกต้อง  มีเทคนิคการสอนที่ดีก็จะนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน  ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาได้อย่างกว้างขวางออกไปไม่จำกัด

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ   เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ  การพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชนคือการได้รับการศึกษาที่ดี  การศึกษาที่ดีคือการที่ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากที่สุด  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย  ทดลอง  และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย มาโดยตลอด  มีความยินดีที่จะเผยแพร่  แบ่งปัน  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูจากทั่วประเทศ  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้และได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างออกไปกับครูจากโรงเรียนอื่นที่มาเข้ารับการอบรม

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ครู-อาจารย์ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2 เฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 


4. สถานที่

ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม


5.
 ระยะเวลาการรับสมัคร

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 วันก่อนการอบรมในหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่

ตารางการอบรม คลิกที่นี่


เอกสารดาวน์โหลด

1. โครงการอบรม (PDF)
2. ใบสมัครเข้ารับการอบรม (PDF)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (โครงการบริการวิชาการ)
คุณสมพร เบอร์โทรศัพท์ 084-438-4947, 063-212-2724 (ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.30 น.)
Email: info@sakdibhornssup.org