โครงการบริการวิชาการ

Banner-CU-2560-satitchula

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

………………………………

1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันมากมายในทุกๆด้าน  เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน  เพื่อจะได้ช่วยให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   มีความสุขอย่างพอเพียง  พระองค์ท่านทรงเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน    ดังจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยโครงการในพระราชดำริที่มีมากมาย   ซึ่งพสกนิกรทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม   และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั่วไป  และเพื่อเป็นการสนองต่อพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยมาโดยตลอด    จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการให้กับครูทั่วประเทศ   เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย   ภายใต้แนวคิดที่ว่า  การพัฒนาครูจะมีผลไปถึงเด็ก   เพราะครูที่มีแนวคิดที่ถูกต้อง  มีเทคนิคการสอนที่ดีก็จะนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน  ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาได้อย่างกว้างขวางออกไปไม่จำกัด

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ   เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ  การพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชนคือการได้รับการศึกษาที่ดี  การศึกษาที่ดีคือการที่ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากที่สุด  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย  ทดลอง  และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย มาโดยตลอด  มีความยินดีที่จะเผยแพร่  แบ่งปัน  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูจากทั่วประเทศ  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถมได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้และได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างออกไปกับครูจากโรงเรียนอื่นที่มาเข้ารับการอบรม

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ครู-อาจารย์ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1  และ  ช่วงชั้นที่  2