วิดีโอ – หลักสูตร สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

หลักสูตร สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More

หลักสูตร : เทคนิคการสอน สื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : เทคนิคการสอน สื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) ?PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบเกียรติบัตร
More