หลักสูตร : 1.Maths?Match สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว 2.การสร้างแบบสอบและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : 1.Maths?Match สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว 2.การสร้างแบบสอบและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.). สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ?PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบวุฒิบัตร
More

หลักสูตรการอบรมของโครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการฯ หลักสูตร : 1.Maths?Match สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว 2.การสร้างแบบสอบและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ อบรมวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร : 1.Maths?Match สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว 2.การสร้างแบบสอบและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : 1.Maths?Match สื่อการสอนกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ลงตัว 2.การสร้างแบบสอบและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม นาง วลาพร โพธิ์ชะราช เซน...
More