หลักสูตร : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 12-13 กันยายน 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4อาคารบริหาร สนามหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ?PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบวุฒิบัตร
More