แจ้งเปลี่ยนวันเวลาการอบรม หลักสูตร รู้จัก?เข้าใจ และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แจ้งเปลี่ยนวันเวลาการอบรม หลักสูตร รู้จัก?เข้าใจ และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เดิมอบรมวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 9.00 ? 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รายละเอียดเพิ่มเติมโท...
More

วิดีโอ ? หลักสูตร : 1.ค่านิยม 12 ประการกับวิถีชีวิตนักเรียนไทย 2.Edutainment วันที่ 17 ตุลาคม 2558

หลักสูตร : 1.ค่านิยม 12 ประการกับวิถีชีวิตนักเรียนไทย 2.Edutainment โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : 1.ค่านิยม 12 ประการกับวิถีชีวิตนักเรียนไทย 2.Edutainment จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More

หลักสูตร : 1.ค่านิยม 12 ประการกับวิถีชีวิตนักเรียนไทย 2.Edutainment วันที่ 17 ตุลาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : 1.ค่านิยม 12 ประการกับวิถีชีวิตนักเรียนไทย 2.Edutainment จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบวุฒิบัตร
More