หลักสูตร : บูรณาการการงานอาชีพร่วมสมัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : บูรณาการการงานอาชีพร่วมสมัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม Photo Move ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร
More

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมอบรม หลักสูตร : บูรณาการการงานอาชีพร่วมสมัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : บูรณาการการงานอาชีพร่วมสมัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   1 นาง เย็นกมล จันทร์ทน กุหลาบวิทยา 2 นาง อมรรัตน์ กลิ่นอยู่ คลองนาเกลือน้อย (สมุทรปรา...
More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : บูรณาการการงานอาชีพร่วมสมัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : บูรณาการการงานอาชีพร่วมสมัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม? ชั้น 4 อาคารบริหาร? โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม 1 นาง เย็นกมล จันทร์ทน กุหลาบวิทยา 2 นาง อมรรัตน์ กลิ่นอยู่ คลองนาเกลือน้อย (สมุทรปราก...
More