รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : คัดเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมปลาย วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : คัดเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมปลาย วันที่?วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 1 นางสาว ปรัศนีย์ ผลนา 2 นาง ภาณุมาศ วงศ์คำจันทร์ 3 นางสาว ลักษิกา เมยประโคน 4 นางสาว วิไล ศุภเลิศ 5...
More