โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ 2559 ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน เทศบาล 1 (ศรีเกิด ) จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ 2559 ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน เทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
More

กิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้ในสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วันที่ 9 กรกฏาคม 2559

โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : กิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้ในสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ภาพบรรยากาศ
More

เรียนรู้ร้อยกรอง มองผ่านวรรณกรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2559

โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หลักสูตร : เรียนรู้ร้อยกรอง มองผ่านวรรณกรรม วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (จำนวน 30 ท่าน) ภาพบรรยากาศ
More