โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 8 สิงหาคม 2559

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (นิเทศน์การสอน โดย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม) วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ภาพบรรยากาศ
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3 เรื่องวาฬ

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 3 วาฬ โดย อาจารย์ ปัณฑิตา นาคฉัตรีย์
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2 เรื่องวงจรชีวิตผีเสื้อ

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2 เรื่องวงจรชีวิตผีเสื้อ โดย อาจารย์ น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
More