แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 18 เรื่อง การยิงประตูแชร์บอล

KM2559-18
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 18 เรื่อง การยิงประตูแชร์บอล โดย อาจารย์ สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 17 เรื่อง Electricity

KM2559-17
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 17 เรื่อง Electricity โดย อาจารย์ Adam Michael Price และ อาจารย์ กรรณิการ์ สงวนนวน
More

แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 16 เรื่องสร้างรูปจากโปรแกรม Microsoft Word

KM2559-16
โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ตอนที่ 16 เรื่องสร้างรูปจากโปรแกรม Microsoft Word โดย อาจารย์ วริษา วรรณวิจิตกุล
More