โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ .................................... 1. หลักการและเหตุผล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันมากมายในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน เพื่อจะได้ช่วยให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความส...
More