โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4) เฉลิมฉลอง 60 ปีของการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  1.หลักการและเหตุผล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิง ในด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาวิชาการที่เป็นองค์กรความรู้ใหม่ทางศาสตร์การศึกษา เพื่...
More