วิดีโอ – หลักสูตร สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

หลักสูตร สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2

โครงการบริการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60
จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

หลักสูตร : สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.)

สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4อาคารบริหาร

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม