โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560

Banner-CU-2560-satitchula

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

………………………………

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันมากมายในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน เพื่อจะได้ช่วยให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขอย่างพอเพียง พระองค์ท่านทรงเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน ดังจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยโครงการในพระราชดำริที่มีมากมาย ซึ่งพสกนิกรทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั่วไป และเพื่อเป็นการสนองต่อพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการให้กับครูทั่วประเทศ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดที่ว่า การพัฒนาครูจะมีผลไปถึงเด็ก เพราะครูที่มีแนวคิดที่ถูกต้อง มีเทคนิคการสอนที่ดีก็จะนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาได้อย่างกว้างขวางออกไปไม่จำกัด

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ การพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชนคือการได้รับการศึกษาที่ดี การศึกษาที่ดีคือการที่ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากที่สุด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย มาโดยตลอด มีความยินดีที่จะเผยแพร่ แบ่งปัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูจากทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้และได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนที่แตกต่างออกไปกับครูจากโรงเรียนอื่นที่มาเข้ารับการอบรม

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ครู-อาจารย์ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2

4. ระยะเวลาการรับสมัคร

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 วันก่อนการอบรมในหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่

ตารางการอบรม คลิกที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด
1. หนังสือนำส่ง
1.1 หนังสือนำส่ง สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน (PDF)
1.2 หนังสือนำส่ง สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PDF)
2. โครงการอบรม (PDF)
3. ใบสมัครเข้ารับการอบรม (PDF)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (โครงการบริการวิชาการ)
ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 084-438-4951 (ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
Email: kusol.academic@gmail.com