โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ .................................... 1. หลักการและเหตุผล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันมากมายในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน เพื่อจะได้ช่วยให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความส...
More

หลักสูตร : กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ตามแนวคิด Fun Find Focus วันที่ 10 ตุลาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ตามแนวคิด Fun Find Focus จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบวุฒิบัตร
More