หลักสูตร : กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ตามแนวคิด Fun Find Focus วันที่ 10 ตุลาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร : กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ตามแนวคิด Fun Find Focus จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบวุฒิบัตร
More

หลักสูตร : เทคนิคการสอนทักษะสัมพันธ์ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาไทย วันที่ 3 ตุลาคม 2558

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตร เทคนิคการสอนทักษะสัมพันธ์ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาไทย จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ?PHOTO MOVE ภาพบรรยากาศ ภาพรับมอบวุฒิบัตร
More

เปิดลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ ฯ ใน 4 หลักสูตร

โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เปิดลงทะเบียนเข้าอบรมใน 4 หลักสูตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ในหลักสูตรดังต่อไปนี้   กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงการ เรื่อง วันอบรม/เวลา สถานที่ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี บูรณาการการงานอาชีพร่วมสมัย 21 พ.ย.589.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 2.โครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องกา...
More