รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : Strategies for Teaching English Language Development วันที่?วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน ลำดับ นาง วิลาวั...
More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : คัดเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมปลาย วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการประจำปี 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : คัดเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมปลาย วันที่?วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ? ฝ่ายประถม ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 1 นางสาว ปรัศนีย์ ผลนา 2...
More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร : เทคนิคการสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วันที่ 19 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : เทคนิคการสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วันที่ 19 มีนาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารห้องเรียนระดับอนุ...
More