โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4) เฉลิมฉลอง 60 ปีของการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  1.หลักการและเหตุผล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิง ในด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาวิชาการที่เป็นองค์กรความรู้ใหม่ทางศาสตร์การศึกษา เพื่...
More

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครููผู้สอน เดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2560

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้ดำเนินการจัดโครงการต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 9 ปี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างทักษะ เนื่อหาความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่ครู-อาจารย์ในสาระวิชาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากหลายหน่วยงาน ที่ได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้ค...
More

โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ .................................... 1. หลักการและเหตุผล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันมากมายในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน เพื่อจะได้ช่วยให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความส...
More