โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครููผู้สอน เดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2560

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้ดำเนินการจัดโครงการต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 9 ปี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างทักษะ เนื่อหาความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่ครู-อาจารย์ในสาระวิชาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากหลายหน่วยงาน ที่ได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้ครู-อาจารย์สามารถนำไปเพิ่มพูนทักษะและประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน ต่อยอดเป็นการพัฒนานักเรียนและเยาวชนในประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนและในโลกได้ในอนาคต

ครู-อาจารย์ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถอ่านรายละเอียดก่อนการสมัครได้ที่ http://www.kusol.org/course-3-2560/

การเดินทางมามูลนิธิฯ http://www.kusol.org/contact

ติดตามข่าวสารของมูลนิธิฯได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ http://www.kusol.org/ หรือ Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์