แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 4 เรื่องคำบุพบท

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ
ตอนที่ 4 เรื่องคำบุพบท
โดย อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ