แผนการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 27 เรื่อง Cereal Party

โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ
ตอนที่ 27 เรื่อง Cereal Party
โดย อาจารย์ พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์