โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสนองต่อพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการให้กับครูทั่วประเทศ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดที่ว่า การพัฒนาครูจะมีผลไปถึงเด็ก เพราะครูที่มีแนวคิดที่ถูกต้อง มีเทคนิคการสอนที่ดีก็จะนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาได้อย่างกว้างขวางออกไปไม่จำกัด

โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย มาโดยตลอด มีความยินดีที่จะเผยแพร่ แบ่งปัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูจากทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ครู-อาจารย์ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถอ่านรายละเอียดก่อนการสมัครได้ที่ http://www.kusol.org/satitchula/academic2560/