STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) วันที่ 2 กันยายน 2560


“หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 7 ห้อง สยาม ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์). Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/06/2017 (24 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2