ภาพกิจกรรม : Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way

หลักสูตร Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way

: Transliteration V.S. Phonemic Transcription

การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่ถูกวิธี : การทับศัพท์กับการถอดเสียง

วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์