Visual Mathematics ระดับประถมศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2560

หลักสูตร Visual Mathematics ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *