ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
– เป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายประถม สังกัดภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี่ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2533
– สอนวิชาการสร้างสรรค์สื่อการสอนสำหรับครูประถมศึกษาแก่นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5
งานบริการทางวิชาการด้านภาษาไทย
– เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานการขอเลื่อนตำแหน่งของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
– เป็นกรรมการดำเนินการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– เป็นกรรมการคัดเลือกในโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา:ประกวดคัดลายมือในหัวข้อ “ทศพิธราชธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
– เป็นกรรมการจัดทำหนังสือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
– เป็นวิทยากรอบรมการสอนภาษาไทยแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ผลงานด้านภาษาไทย
– หนังสือเรื่อง “เมล็ดข้าวสีขาว” ประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช พ.ศ.๒๕๒๘
– หนังสือประเภทคู่มือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ และระดับชั้นประถมศึกษา ๔ – ๕
– บทความต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
– หนังสือเรื่อง “สรรสร้างสื่อสร้างสรรค์” ประเภทแนวพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พ.ศ. ๒๕๔๖
เกียรติประวัติด้านภาษาไทย
– ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยในการประพันธ์หนังสือเรื่อง “เมล็ดข้าวสีขาว” ในการประกวดหนังสือเนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๓๐
– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูภาษาไทยดีเด่น” ระดับประถมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการและเข็มเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๓
– ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นของคณะครุศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖”