ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ ข้าราชการบำนาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกพลศึกษา วิชาโท ภาษาอังกฤษ
ฝึกอบรมด้าน Language Arts North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
ประสบการณ์:
– มีประสบการณ์ในการสอน ๓๗ ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา
– ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร
– ประธานกรรมการดำเนินการสอบ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
– ประธานกรรมการคัดเลือกในโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา:ประกวดคัดลายมือในหัวข้อ “ทศพิธราชธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
– วิทยากรอบรมการสอนภาษาไทยแก่ผู้รับการอบรมสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศ ได้แก่ อบรมการสอนภาษาไทยแด่พระธรรมทูต ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี (พ.ศ. ๒๕๔๒) อบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี (พ.ศ. ๒๕๕๖) อบรมอาสาสมัครสอนภาษาไทย ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. ๒๕๕๓) และประเทศสวีเดน (พ.ศ. ๒๕๕๔)