รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคนอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา:
– Ph.D.(Mathematics Educaion) University of Minnesota, USA
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์:
– ประธานสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
– รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
– คณะกรรมการบริหารสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
– วิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร์ของ สสวท. และสถาบันอื่นๆ